ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ “https://uricode.bg/“ НА „БИОНАТ“ ЕООД

1.ПРЕДМЕТ

Всички посетители на интернет сайт “https://uricode.bg/“ (за краткост в изложението по-долу „Сайт/Сайтът“) се задължават да прочетат настоящите Общи условия и да се запознаят внимателно с тях преди да използват Сайта. Общите условия служат за регулиране на отношенията между посетителите на Сайта (за краткост „Посетителите“) и „БИОНАТ“ ЕООД (за краткост БИОНАТ) относно реда и условията за неговото ползване и предоставяната информация. Чрез достъпа и зареждането Сайта, Посетителите приемат и се съгласяват да бъдат обвързани с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват. Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези Общи условия, моля, не използвайте този Сайт. В случай, че продължите използването на Сайта, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия.

2. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ.

2.1. За „БИОНАТ“ ЕООД:

2.2. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

Тел.: (02) 91 53 515; 91 53 519

Факс: (02) 91 53 525

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg


Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет3, 4 и 6

Тел.: (02) 980 25 24

Факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22

Интернет страница: www.kzp.bg

Комисия за регулиране на съобщенията

Адрес: гр. София: 1000, ул. „Гурко“ № 6

Тел.: (02) 949 27 23 - информация; (02) 949 27 60 - деловодство

Интернет страница: info@crc.bg

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА САЙТА И ПРЕДСТАВЕНИТЕ В НЕГО ПРОДУКТИ.

3.1. Сайтът предоставя на посетителите му информация относно посочените в него нелекарствени продукти URICODE („Продуктите“), както и достъп до публикуваните материали.

3.2. Продуктите, които се комуникират на Сайта не представляват правно обвързваща оферта, а по-скоро са демонстративен онлайн каталог. Чрез интерфейса на https://uricode.bg/ не може да се сключва договор за продажба на предлаганите от БИОНАТ продукти, а само да се отправи предложение за преговори. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, БИОНАТ не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за подобни продажби. При сключен индивидуален договор между БИОНАТ и потребител на сайта, се прилага единственото предвиденото в договора.

3.3. Сайтът има чисто информационен характер. С оглед прецизиране на сведенията за продуктите и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на Сайта лица, следва да се обръщат за съдействие към служители на БИОНАТ -  със запитване, изпратено чрез предвидената за това форма в секция „Контакти“, или на посочения в същата тази секция телефони за връзка. 

3.4. Всички продукти, които са представени на Сайта не са лекарствени средства и по никакъв начин не бива да се използват като такива. Най-учтиво молим Потребителите на Сайта да се консултират с квалифицирано медицинско лице преди използване на продуктите, описани в Сайта или преди да решите да ги използвате, да съобразите поведението си с публикуваните в Сайта информационни карета или друга информация, предоставена Ви от Сайта, независимо по какъв ред.

3.5.  Предоставената в Сайта информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не е съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, давани от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнал здравословен проблем/въпрос, моля консултирайте се незабавно с Вашия личен лекар/лекар специалист или фармацевт. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.

3.6. Настоящият Сайт не цели извършването на реклама на представените в него нелекарствени продукти, поради което не съдържа такава. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за съдържанието и начина им на използване, предоставени от производителя. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, пълнотата и достоверността на информацията в Сайта не е гарантирана от страна на БИОНАТ, като дружеството не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на Сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически и човешки фактори, за което не носи отговорност в тази връзка.

3.7. БИОНАТ не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в Сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

3.8. Независимо от всичко, БИОНАТ ще полага усилия предоставената в Сайта информация да бъде максимално точна и актуална, за бъде полезна на Потребителите в максимална степен.

 1. АВТОРСКИ ПРАВА.

4.1. Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на БИОНАТ и са обект на закрила по Закона за авторското и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на БИОНАТ

4.2. Използваните изображения, имена, знаци, символи на продукти в този Сайта са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици, като всяко тяхно нерегламентирано използване представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

4.3. Изложените материали в Сайта не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, препращани или обработвани под каквато и да било форма.

4.4. БИОНАТ забранява използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

5.1. БИОНАТ предприема мерки за защита на личните данни на посетителите в Сайта съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД), допълнителните приложими закони за защита на данни и Политиката за защита на личните данни.

5.2. БИОНАТ не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от потребителите.

5.3. БИОНАТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://bionat.bg/

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

6.1. БИОНАТ предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

6.2. БИОНАТ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикувани на Сайта материали.

6.3. БИОНАТ не носи отговорност при евентуално настъпил риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че посетител е ползвал съдържанието на Сайта, без да съобрази тези Общи условия, както и вреди, причинени от посетителите на трети лица вследствие използването на Сайта и публикуваните в него материали.

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

7.1. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на БИОНАТ при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

7.2.      За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

7.3. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от БИОНАТ по всяко време, като своевременно публикува на Сайта новата им редакция, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

7.4. Измененията в настоящите Общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от БИОНАТ.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички посетители на Сайта, считано от октомври 2018 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ “http://visicode.bg/“ НА „БИОНАТ“ ЕООД

1.ПРЕДМЕТ

Всички посетители на интернет сайт „https://visicode.bg/” (за краткост в изложението по-долу „Сайт/Сайтът“) се задължават да прочетат настоящите Общи условия и да се запознаят внимателно с тях преди да използват Сайта. Общите условия служат за регулиране на отношенията между посетителите на Сайта (за краткост „Посетителите“) и „БИОНАТ“ ЕООД (за краткост БИОНАТ) относно реда и условията за неговото ползване и предоставяната информация. Чрез достъпа и зареждането Сайта, Посетителите приемат и се съгласяват да бъдат обвързани с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват. Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези Общи условия, моля, не използвайте този Сайт. В случай, че продължите използването на Сайта, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия.

2. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ.

2.1. За „БИОНАТ“ ЕООД:

2.2. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

Тел.: (02) 91 53 515; 91 53 519

Факс: (02) 91 53 525

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg


Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет3, 4 и 6

Тел.: (02) 980 25 24

Факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22

Интернет страница: www.kzp.bg

Комисия за регулиране на съобщенията

Адрес: гр. София: 1000, ул. „Гурко“ № 6

Тел.: (02) 949 27 23 - информация; (02) 949 27 60 - деловодство

Интернет страница: info@crc.bg

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА САЙТА И ПРЕДСТАВЕНИТЕ В НЕГО ПРОДУКТИ.

3.1. Сайтът предоставя на посетителите му информация относно посочените в него нелекарствени продукти VISICODE („Продуктите“), както и достъп до публикуваните материали.

3.2. Продуктите, които се комуникират на Сайта не представляват правно обвързваща оферта, а по-скоро са демонстративен онлайн каталог. Чрез интерфейса на http://visicode.bg/ не може да се сключва договор за продажба на предлаганите от БИОНАТ продукти, а само да се отправи предложение за преговори. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, БИОНАТ не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за подобни продажби. При сключен индивидуален договор между БИОНАТ и потребител на сайта, се прилага единственото предвиденото в договора.

3.3. Сайтът има чисто информационен характер. С оглед прецизиране на сведенията за продуктите и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на Сайта лица, следва да се обръщат за съдействие към служители на БИОНАТ -  със запитване, изпратено чрез предвидената за това форма в секция „Контакти“, или на посочения в същата тази секция телефони за връзка. 

3.4. Всички продукти, които са представени на Сайта не са лекарствени средства и по никакъв начин не бива да се използват като такива. Най-учтиво молим Потребителите на Сайта да се консултират с квалифицирано медицинско лице преди използване на продуктите, описани в Сайта или преди да решите да ги използвате, да съобразите поведението си с публикуваните в Сайта информационни карета или друга информация, предоставена Ви от Сайта, независимо по какъв ред.

3.5.  Предоставената в Сайта информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не е съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, давани от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнал здравословен проблем/въпрос, моля консултирайте се незабавно с Вашия личен лекар/лекар специалист или фармацевт. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.

3.6. Настоящият Сайт не цели извършването на реклама на представените в него нелекарствени продукти, поради което не съдържа такава. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за съдържанието и начина им на използване, предоставени от производителя. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, пълнотата и достоверността на информацията в Сайта не е гарантирана от страна на БИОНАТ, като дружеството не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на Сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически и човешки фактори, за което не носи отговорност в тази връзка.

3.7. БИОНАТ не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в Сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

3.8. Независимо от всичко, БИОНАТ ще полага усилия предоставената в Сайта информация да бъде максимално точна и актуална, за бъде полезна на Потребителите в максимална степен.

 1. АВТОРСКИ ПРАВА.

4.1. Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на БИОНАТ и са обект на закрила по Закона за авторското и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на БИОНАТ

4.2. Използваните изображения, имена, знаци, символи на продукти в този Сайта са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици, като всяко тяхно нерегламентирано използване представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

4.3. Изложените материали в Сайта не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, препращани или обработвани под каквато и да било форма.

4.4. БИОНАТ забранява използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

5.1. БИОНАТ предприема мерки за защита на личните данни на посетителите в Сайта съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД), допълнителните приложими закони за защита на данни и Политиката за защита на личните данни.

5.2. БИОНАТ не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от потребителите.

5.3. БИОНАТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://bionat.bg/

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

6.1. БИОНАТ предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

6.2. БИОНАТ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикувани на Сайта материали.

6.3. БИОНАТ не носи отговорност при евентуално настъпил риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че посетител е ползвал съдържанието на Сайта, без да съобрази тези Общи условия, както и вреди, причинени от посетителите на трети лица вследствие използването на Сайта и публикуваните в него материали.

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

7.1. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на БИОНАТ при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

7.2.      За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

7.3. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от БИОНАТ по всяко време, като своевременно публикува на Сайта новата им редакция, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

7.4. Измененията в настоящите Общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от БИОНАТ.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички посетители на Сайта, считано от октомври 2018 г.

Visicode Bottle Syrup

Препоръчителна дневна доза: 5 ml

Една опаковка съдържание: 24 дневни дозиЛистовка на продукта

Visicode Syrup eyes

Вижте повечеКупете тук!

Активни съставки

Вижте повече

Пълен състав Визикод Сироп:

вода, подсладител: сукроза, носител: маслиново масло, комплекс Lutemax®2020 Free L/Z OS 20%/SF (t-Lutein, min. zeaxanthin isomers),емулгатор: полисорбат 80, аромат: портокалова есенция, сгъстител: ксантанова гума, аромат: лимонена есенция, регулатор на киселинността: лимонена киселина, консервант: калиев сорбат, ретинол ацетат (вит. А), dl-алфа-токоферил ацетат (вит. Е)

Пълен състав Визикод Очи:

подсладител: декстроза, сукроза, аромат: есенция портокал, сух екстракт от черна боровинка 4:1 (Bilberry, Vaccinium myrtillus L.), аскорбинова киселина (вит. С), Lutemax 2020™ DNS 20% (t-лутеин, изомери на зеаксантин), dl-алфа токоферил ацетат (вит. Е), ретинил ацетат (вит. А)    

За здравето на детските очи

Детските очни заболявания се дължат основно на две групи фактори:

Актуален проблем в световен план

Огромната употреба на дигитални устройства излага детските очи на вредното влияние на синята светлина. Налице е зрителна злоупотреба от най-ранна възраст. Това е особено притеснително, тъй като повишената експозиция на синя светлина се посочва като една от основните причини за ранна деградация на тъканта на ретината (и на макулата в частност).Вижте повече

Какво представлява високо енергийната синя светлина

Pic slide 5

Високоенергийна синя светлина

UV слънчева светлина

Visicode Sashe

Удобна форма на сашета за еднократна употреба. Препоръчителна
дневната доза: едно саше, разтворено в половин до една чаша вода.Листовка на продукта

Logo

За оптимални резултати се препоръчва 3-месечен непрекъснат прием.Вижте повечеКупете тук!

Контакти

Централен офис Адрес гр. Пловдив 4003, ул."Рогошко шосе" 15 Тел./Факс 032 692 610 Мобилен 0884 889 334 E-mail office@bionat.bg

Склад Адрес гр. Пловдив 4003, ул."Рогошко шосе" 15 Тел./Факс 032 692 610 Мобилен 0888 058 538

Ще намерите Визикод в аптеките или онлайнКупете тук!

Свържете се с нас

Моля, попълнете всички полета във формата. Благодарим Ви!

Copyright © Бионат ЕООД, 2020, Общи условия за ползване

Уеб сайт от Калипърс

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ “http://visicode.bg/“ НА „БИОНАТ“ ЕООД

1.ПРЕДМЕТ

Всички посетители на интернет сайт „https://visicode.bg/” (за краткост в изложението по-долу „Сайт/Сайтът“) се задължават да прочетат настоящите Общи условия и да се запознаят внимателно с тях преди да използват Сайта. Общите условия служат за регулиране на отношенията между посетителите на Сайта (за краткост „Посетителите“) и „БИОНАТ“ ЕООД (за краткост БИОНАТ) относно реда и условията за неговото ползване и предоставяната информация. Чрез достъпа и зареждането Сайта, Посетителите приемат и се съгласяват да бъдат обвързани с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват. Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези Общи условия, моля, не използвайте този Сайт. В случай, че продължите използването на Сайта, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия.

2. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ.

2.1. За „БИОНАТ“ ЕООД:

2.2. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

Тел.: (02) 91 53 515; 91 53 519

Факс: (02) 91 53 525

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg


Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет3, 4 и 6

Тел.: (02) 980 25 24

Факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22

Интернет страница: www.kzp.bg

Комисия за регулиране на съобщенията

Адрес: гр. София: 1000, ул. „Гурко“ № 6

Тел.: (02) 949 27 23 - информация; (02) 949 27 60 - деловодство

Интернет страница: info@crc.bg

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА САЙТА И ПРЕДСТАВЕНИТЕ В НЕГО ПРОДУКТИ.

3.1. Сайтът предоставя на посетителите му информация относно посочените в него нелекарствени продукти VISICODE („Продуктите“), както и достъп до публикуваните материали.

3.2. Продуктите, които се комуникират на Сайта не представляват правно обвързваща оферта, а по-скоро са демонстративен онлайн каталог. Чрез интерфейса на http://visicode.bg/ не може да се сключва договор за продажба на предлаганите от БИОНАТ продукти, а само да се отправи предложение за преговори. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, БИОНАТ не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за подобни продажби. При сключен индивидуален договор между БИОНАТ и потребител на сайта, се прилага единственото предвиденото в договора.

3.3. Сайтът има чисто информационен характер. С оглед прецизиране на сведенията за продуктите и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на Сайта лица, следва да се обръщат за съдействие към служители на БИОНАТ -  със запитване, изпратено чрез предвидената за това форма в секция „Контакти“, или на посочения в същата тази секция телефони за връзка. 

3.4. Всички продукти, които са представени на Сайта не са лекарствени средства и по никакъв начин не бива да се използват като такива. Най-учтиво молим Потребителите на Сайта да се консултират с квалифицирано медицинско лице преди използване на продуктите, описани в Сайта или преди да решите да ги използвате, да съобразите поведението си с публикуваните в Сайта информационни карета или друга информация, предоставена Ви от Сайта, независимо по какъв ред.

3.5.  Предоставената в Сайта информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не е съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, давани от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнал здравословен проблем/въпрос, моля консултирайте се незабавно с Вашия личен лекар/лекар специалист или фармацевт. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.

3.6. Настоящият Сайт не цели извършването на реклама на представените в него нелекарствени продукти, поради което не съдържа такава. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за съдържанието и начина им на използване, предоставени от производителя. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, пълнотата и достоверността на информацията в Сайта не е гарантирана от страна на БИОНАТ, като дружеството не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на Сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически и човешки фактори, за което не носи отговорност в тази връзка.

3.7. БИОНАТ не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в Сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

3.8. Независимо от всичко, БИОНАТ ще полага усилия предоставената в Сайта информация да бъде максимално точна и актуална, за бъде полезна на Потребителите в максимална степен.

 1. АВТОРСКИ ПРАВА.

4.1. Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на БИОНАТ и са обект на закрила по Закона за авторското и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на БИОНАТ

4.2. Използваните изображения, имена, знаци, символи на продукти в този Сайта са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици, като всяко тяхно нерегламентирано използване представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

4.3. Изложените материали в Сайта не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, препращани или обработвани под каквато и да било форма.

4.4. БИОНАТ забранява използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

5.1. БИОНАТ предприема мерки за защита на личните данни на посетителите в Сайта съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД), допълнителните приложими закони за защита на данни и Политиката за защита на личните данни.

5.2. БИОНАТ не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от потребителите.

5.3. БИОНАТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://bionat.bg/

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

6.1. БИОНАТ предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

6.2. БИОНАТ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикувани на Сайта материали.

6.3. БИОНАТ не носи отговорност при евентуално настъпил риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че посетител е ползвал съдържанието на Сайта, без да съобрази тези Общи условия, както и вреди, причинени от посетителите на трети лица вследствие използването на Сайта и публикуваните в него материали.

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

7.1. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на БИОНАТ при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

7.2.      За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

7.3. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от БИОНАТ по всяко време, като своевременно публикува на Сайта новата им редакция, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

7.4. Измененията в настоящите Общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от БИОНАТ.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички посетители на Сайта, считано от октомври 2018 г.

Visicode Bottle Syrup

Препоръчителна дневна доза: 5 ml

Една опаковка съдържание: 24 дневни дозиЛистовка на продукта

Visicode Syrup eyes

Вижте повечеКупете тук!

Активни съставки

Вижте повече

Пълен състав Визикод Сироп:

вода, подсладител: сукроза, носител: маслиново масло, комплекс Lutemax®2020 Free L/Z OS 20%/SF (t-Lutein, min. zeaxanthin isomers),емулгатор: полисорбат 80, аромат: портокалова есенция, сгъстител: ксантанова гума, аромат: лимонена есенция, регулатор на киселинността: лимонена киселина, консервант: калиев сорбат, ретинол ацетат (вит. А), dl-алфа-токоферил ацетат (вит. Е)

Пълен състав Визикод Очи:

подсладител: декстроза, сукроза, аромат: есенция портокал, сух екстракт от черна боровинка 4:1 (Bilberry, Vaccinium myrtillus L.), аскорбинова киселина (вит. С), Lutemax 2020™ DNS 20% (t-лутеин, изомери на зеаксантин), dl-алфа токоферил ацетат (вит. Е), ретинил ацетат (вит. А)    

За здравето на детските очи

Детските очни заболявания се дължат основно на две групи фактори:

Актуален проблем в световен план

Огромната употреба на дигитални устройства излага детските очи на вредното влияние на синята светлина. Налице е зрителна злоупотреба от най-ранна възраст. Това е особено притеснително, тъй като повишената експозиция на синя светлина се посочва като една от основните причини за ранна деградация на тъканта на ретината (и на макулата в частност).Вижте повече

Какво представлява високо енергийната синя светлина

Pic slide 5

Високоенергийна синя светлина

UV слънчева светлина

Visicode Sashe

Удобна форма на сашета за еднократна употреба. Препоръчителна
дневната доза: едно саше, разтворено в половин до една чаша вода.Листовка на продукта

Logo

За оптимални резултати се препоръчва 3-месечен непрекъснат прием.Вижте повечеКупете тук!

Контакти

Централен офис Адрес гр. Пловдив 4003, ул."Рогошко шосе" 15 Тел./Факс 032 692 610 Мобилен 0884 889 334 E-mail office@bionat.bg

Склад Адрес гр. Пловдив 4003, ул."Рогошко шосе" 15 Тел./Факс 032 692 610 Мобилен 0888 058 538

Ще намерите Визикод в аптеките или онлайнКупете тук!

Свържете се с нас

Моля, попълнете всички полета във формата. Благодарим Ви!

Copyright © Бионат ЕООД, 2020, Общи условия за ползване

Уеб сайт от Калипърс

Кодът на здравия уринарен тракт

Купете тук

Прочетете повече

Защо да изберете
Урикод?

 • Уникална формула от синергично действащи активни съставки – в комбинация и концентрация без аналог
 • Клинично потвърдена ефективност на активните съставки
 • Микрокапсулирането на активните съставки гарантира стабилност, забавено освобождаване и максимална бионаличност във всяка доза

Активни съставки

Урикод

Кодът на здравия
уринарен тракт

 • Предназначен за дългосрочен прием за укрепване и защита на уринарния тракт
 • Превенция срещу повтарящи се инфекции на пикочните пътища
 • Поддържа нормалната функция на уринарния тракт
 • Съпътстваща терапия при инфекции на уринарния тракт

Купете тук!

Приложение

За оптимални резултати се препоръчва 3-месечен непрекъснат прием. При необходимост от максимална ефективност върху здравето и защитата на уринарния тракт, препаратът може да се приема в продължение на 6 месеца.

Съдържа:

30 сашета
с разтворим прах

Дозировка:

1 саше на ден

Затворете

Урикод Форте

Бързо и ефикасно действие
при първи симптоми

 • Предназначен за бързо и ефективно прочистване на пикочните пътища
 • При инфекции на уринарния тракт (като допълнение към антибиотична терапия)
 • За активна защита на пикочните пътища
 • 2000 mg D-маноза в едно саше!

Вижте листовката

Приложение

За максимална ефективност при първи симптоми се препоръчва прием в 8 последователни дни – 1 опаковка. Ако е необходимо, приемът може да се повтори или да се премине към прием на класическия вариант с 30 сашета в опаковка за укрепване и защита на уринарния тракт.

Съдържа:

8 сашета
с разтворим прах

Дозировка:

1 саше на ден

Затворете

Урикод За Деца

За активна защита
и нормална функция
на детския уринарен тракт

 • За активна защита и предпазване от повтарящи се инфекции
 • Ефективно подпомага прочистването на пикочните пътища
 • При инфекции на уринарния тракт (като допълнение към антибиотична терапия)

Вижте листовката

Приложение

За оптимални резултати се препоръчва прием в 8
последователни дни – 1 опаковка. Ако е необходимо,
приемът може да се повтори.

Съдържа:

8 сашета
с разтворим прах

Дозировка:

1 саше на ден

Затворете

Активни съставки

D-маноза

Естествена захар

В плодове като ябълки, боровинки, праскови и др.

Няма ефект върху глюкозния метаболизъм и може да се използва спокойно от диабетици

Наличието на D-маноза в тялото е от ключово значение за здравето и чистотата на уринарния тракт, а дефицитът ѝ се свързва с намалена устойчивост срещу причинителите на бактерии (ешерихия коли и др.) Структурата на D-манозата се свързва с бактериите и възпрепятства тяхното прикрепяне към лигавицата на пикочните пътища. Така те се изхвърлят с урината. Според изследване за превенция на инфекции на уринарния тракт ефективността на D-манозата при профилактично приложение е сравнима с тази на популярни антибиотици, като в същото време не води до същите странични ефекти и опасност от развитие на резистентност.

Във формулата на Урикод D-манозата е в специална,
капсулирана форма, което позволява забавено отделяне и
максимална ефективност при еднократна дневна доза
вместо в обичайния прозорец от 60-90 минути след прием.

Витамин D3

Поддържа устойчивостта на организма срещу бактериални
инфекции, включително тези на уринарния тракт.

Научни изследвания потвърждават, че високите серумни нива на вит. D се свързват с висока защита срещу агресивни бактерии и
обратното – хората с чести инфекции на пикочните пътища имат ниски нива на витамина. При контакт с бактерии, достатъчното количество витамин Д в организма стимулира продукция на антимикробния пептид кателицидин, който действа като като широкоспектърен антибиотик и се справя успешно с инфекции и хронични възпаления.

Cran d’Or® и Cran-Max®:

Патентовани екстракти от червена боровинка
(Vaccinium macrocarpon)

Високо ценена активна съставка срещу инфекции на уринарния тракт заради проантоцианидините (PAC).

Предимството на Урикод пред конкурентни продукти е използването на целите плодове на червените боровинки – плодовия пулп, сока, кожицата и семките. По този начин се усвояват и други ценни биологичноактивни вещества – антоцианини, полифеноли и танини, които подсилват действието на проантоцианидите и повишават ефективността на екстракта. В допълнение, активните вещества в екстрактите са капсулирани в обвивки от естествени фибри на плода – по този начин те преминават непроменени през агресивната стомашна среда и се абсорбират бавно и контролирано в тънките
черва, където са необходими.

От какво се причинява
детският цистит?

За съжаление, възрастните не са единствените засегнати от цистит. Често потърпевши са малките деца. При момичетата се диагностицира цистит 3 пъти по-често отколкото при момчетата, като това се случва главно между 4 и 12-годишна възраст и по-рядко във възрастта 1-3. Причините за това са многобройни.

Вижте причините

чревна дисфункция – хроничен колит, чест запек или диария;

продължително носене на памперси или тънки дамски превръзки, които улесняват пренасянето на бактерии от ануса към влагалището;

детски глисти (острици), които по време на сън могат да проникнат в уретрата и пикочния мехур;

усложнение след медикаментозна терапия;

промяната на микрофлората на влагалището, която прави организма особено податлив на инфекции;

различни състояния, които правят някои деца по-податливи на инфекции на уринарния тракт, например: синдром на дисфункционална елиминация, везиуретрален рефлукс и др.

Затворете

Контакти
Централен офис

гр. Пловдив 4003

ул. Рогошко шосе 15

032 692 610 0884 889 334 office@bionat.bg
Склад

гр. Пловдив 4003

ул. Рогошко шосе 15

032 692 610 0888 058 538
Ще намерите Урикод в аптеките или онлайн
Купете тук!
Свържете се с нас
Моля, попълнете всички полета във формата. Благодарим Ви!